GKv Capelle aan den IJssel Noord

Veilige gemeente

Beleid | Aanspreekpunten | Contact


Beleidsnotitie Een Veilige Gemeente

Telkens weer worden we als samenleving opgeschrikt door berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Steeds meer wordt duidelijk wat er misgaat in verhoudingen tussen mensen, zowel in de huiselijke sfeer als in organisaties.
Ook binnen de kerken komen seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik voor. Daarmee wordt het beeld van God geweld aangedaan en ook het vertrouwen in medechristenen wordt geschaad. En de kerk, die een veilige plek hoort te zijn, wordt onveilig.

De kerkenraad wil naar zijn beste vermogen bevorderen dat de gemeente een veilige en betrouwbare gemeenschap is, waar de onderlinge omgang past bij Gods normen en Zijn bedoelingen met seksualiteit.
In preken en in ander onderwijs wordt de Bijbelse boodschap uitgedragen, ook met betrekking tot seksualiteit en de omgang met elkaar. In de gebeden vragen kerkenraad en gemeente of God hen daarin wil leiden.

Daarnaast hanteert de kerkenraad concreet beleid dat in de Beleidsnotie Een Veilige Gemeente (1) wordt beschreven.

Downloads
(1) Beleidsnotitie Een Veilige Gemeente
(2) Gedragscode
(3) VOG beleid
(4) Protocol

De kerkenraad vindt het belangrijk dat ieder die in de gemeente seksueel misbruik vermoedt, signaleert of ondervindt (of in het verleden heeft gesignaleerd of ondervonden), daarover in vertrouwen en in veiligheid kan spreken.
In alle gevallen kan dat bij deze aanspreekpunten:

  • De kerkenraad of een van de kerkenraadsleden,
  • of (één van) de door de kerkenraad benoemde onafhankelijke Interne Vertrouwenspersonen.
  • Wanneer het gaat om (mogelijk) misbruik door een ambtsdrager of andere kerkelijke medewerker, is er naast de kerkenraad en de IVP-ers nog een derde aanspreekpunt: het Meldpunt seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties.

Het Meldpunt biedt ondersteuning, advies en informatie.
Hieronder vindt u informatie over de drie genoemde aanspreekpunten.


Aanspreekpunten

Kerkenraad/kerkenraadsleden
De kerkenraad en de kerkenraadsleden zijn alleen aanspreekpunt voor de (huidige) gemeenteleden, en daarom worden hun gegevens hier niet weergegeven. De gemeenteleden kunnen de betreffende gegevens vinden in het jaarboekje.

Interne Vertrouwenspersonen (IVP-ers)
De IVP-ers zijn het eerste aanspreekpunt voor leden of ex-leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Capelle aan den IJssel Noord die in de gemeente seksueel misbruik (5) (al dan niet (6) in een ambtelijke of andere kerkelijke gezagsrelatie (7)) vermoeden, signaleren of ondervinden (of in het verleden hebben gesignaleerd of ondervonden).

(5) “Onder seksueel misbruik(geweld) wordt verstaan elke situatie waarin iemand gebracht wordt tot het ondergaan of uitvoeren van seksuele activiteit in woorden, gebaren of handelingen of dreiging daartoe, terwijl hij of zij dat niet wenst of niet in staat is daarover te beslissen”

(6) De hulp van de IVP-ers is niet meer beperkt tot situaties waarbij er “een ambtelijke of andere kerkelijk gezagsrelatie” van toepassing is. De IVP-ers zijn nu ook aan te spreken wanneer het situaties betreft tussen leden onderling, in de gezinnen of in andere relaties.

(7) Met het hebben van een functie of gezagsrelatie worden personen bedoeld die een bepaalde macht of bevoegdheid hebben over anderen in bredere zin van het woord (ambtsdrager, commissielid, jeugdleider, voorzitter, enz…)

De IVP-ers hebben als taak eerste opvang te verlenen aan mensen met een dergelijke klacht en zullen de klager van advies dienen.

Het spreekt voor zich dat alle contacten op vertrouwelijke basis plaatsvinden en dat alle te nemen stappen in overleg gebeuren met de klager. Een ieder is vrij in de keuze voor een bepaalde vertrouwenspersoon en kan op verschillende manieren contact zoeken, zowel schriftelijk als per telefoon of e-mail.

De IVP-ers werken volgens de Instructie voor Interne Vertrouwenspersonen (8).
Het trainings- en toerustingsprogramma van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties biedt hun de nodige scholing.
Bij het ontvangen van een signaal, melding of klacht hanteren ze de Meldpunt Misbruik MM-routekaart (9).

Downloads
(8) Instructie voor Interne Vertrouwenspersonen
(9) MM-routekaart

Project Veilige Gemeente
Ook initiëren de Interne Vertrouwenspersonen het project Veilige Gemeente. De informatie die daarover beschikbaar is, is op de website van de kerk geplaatst.

Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR)
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.
Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Contact

Vertrouwenspersonen GKv Capelle aan den IJssel Noord
Mevrouw M. Bos – Koster
ipv-a@gkv-capelle-noord.nl
De heer N. van den Dool
ipv-b@gkv-capelle-noord.nl

Meldpunt Misbruik
Het Meldpunt Misbruik is verbonden aan de NGK, CGK, vGKN en HHK. Ook wij als gemeente kunnen gebruik maken van de diensten van dit Meldpunt.

Het Meldpunt biedt hulp, advies, ondersteuning aan slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties. Eventueel kunnen mensen er anoniem terecht. De medewerkers van het Meldpunt kunnen slachtoffers bijstaan en begeleiden bij het indienen van een klacht. Ook geeft het Meldpunt informatie en advies om misbruik te voorkomen.

Vertrouwenspersoon van het Meldpunt: M: 06 810 801 17, e-mail: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl
Algemene informatie en preventie activiteiten: M: 06 2005 44 52, e-mail: info@meldpuntmisbruik.nl
Internet: www.meldpuntmisbruik.nl

Klachtencommissie
Een klacht over seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ingediend worden bij de klachtencommissie van de NGK, CGK en vGKN. Wij als gemeente houden ons aan deze klachtenregeling: https://meldpuntmisbruik.nl/Klachtenregeling_2017-2.pdf

Adres Klachtencommissie CGK / NGK / vGKN
p/a Postbus 334
3900 AH Veenendaal
E-mail: commissiesmkr@gmail.com

Tegen de uitspraak van de klachtencommissie van de CGK, NGK en vGKN kan zowel het slachtoffer als de dader bij de beroepscommissie in beroep gaan. Deze werkwijze vindt u eveneens in de klachtenregeling.

Top

GKv Capelle aan den IJssel - Noord