GKv Capelle aan den IJssel Noord

Veilige gemeente

Direct contact | Beleid | Aanspreekpunten


Direct contact met een Intern Vertrouwenspersoon (IVP) of het Meldpunt SMKR.

Wil je (signalen van) seksueel misbruik in onze gemeente melden, wil je jouw verhaal kwijt, of zoek je informatie over dit onderwerp, dan kan je in onze gemeente terecht bij twee Interne Vertrouwenspersonen, zodat je de vertrouwenspersoon kunt kiezen waar jij je het meest veilig bij voelt. Het zijn:
(mevrouw, zuster) M. Bos-Koster, e-mail: ivp-a@gkv-capelle-noord.nl
(meneer, broeder) Nico van den Dool, tel.: 06-20573505, e-mail: ivp-b@gkv-capelle-noord.nl
Het spreekt voor zich dat alle contacten op vertrouwelijke basis plaatsvinden en dat alle te nemen stappen in overleg met jou gebeuren.

Ook kan je terecht bij het: Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties, tel.: 06-81080117 (ma-vrij 9.00 – 17.00), website: www.meldpuntmisbruik.nl


Beleidsnotitie Een Veilige Gemeente

Telkens weer worden we als samenleving opgeschrikt door berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Steeds meer wordt duidelijk wat er misgaat in verhoudingen tussen mensen, zowel in de huiselijke sfeer als in organisaties.
Ook binnen de kerken komen seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik voor. Daarmee wordt het beeld van God geweld aangedaan en ook het vertrouwen in medechristenen wordt geschaad. En de kerk, die een veilige plek hoort te zijn, wordt onveilig.

De kerkenraad wil naar zijn beste vermogen bevorderen dat de gemeente een veilige en betrouwbare gemeenschap is, waar de onderlinge omgang past bij Gods normen en Zijn bedoelingen met seksualiteit.
In preken en in ander onderwijs wordt de Bijbelse boodschap uitgedragen, ook met betrekking tot seksualiteit en de omgang met elkaar. In de gebeden vragen kerkenraad en gemeente of God hen daarin wil leiden.

Daarnaast hanteert de kerkenraad concreet beleid dat in de Beleidsnotie Een Veilige Gemeente (1) wordt beschreven. Daarin wordt onder meer gesproken over:

  • het Aanstellings- en functioneringsbeleid.
  • de Gedragscode: Voor ambtsdragers en voor andere kerkelijke medewerkers (allen die een functie of taak in de gemeente hebben waaraan een zeker vertrouwen en gezag verbonden zijn), geldt een Gedragscode (2).
  • het Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beleid: Van ambtsdragers en andere kerkelijke werkers kan een VOG worden gevraagd. Dit wordt bij de verkiezing of kandidaatstelling besproken met degenen voor wie dit geldt (3).
  • het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties (4).

Downloads
(1) Beleidsnotitie Een Veilige Gemeente
(2) Gedragscode
(3) VOG beleid
(4) Protocol

De kerkenraad vindt het belangrijk dat ieder die in de gemeente seksueel misbruik vermoedt, signaleert of ondervindt (of in het verleden heeft gesignaleerd of ondervonden), daarover in vertrouwen en in veiligheid kan spreken.
In alle gevallen kan dat bij deze aanspreekpunten:

  • De kerkenraad of een van de kerkenraadsleden,
  • of (één van) de door de kerkenraad benoemde onafhankelijke Interne Vertrouwenspersonen.
  • Wanneer het gaat om (mogelijk) misbruik door een ambtsdrager of andere kerkelijke medewerker, is er naast de kerkenraad en de IVP-ers nog een derde aanspreekpunt: het Meldpunt seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties.

Het Meldpunt biedt ondersteuning, advies en informatie.
Hieronder vindt u informatie over de drie genoemde aanspreekpunten.


Aanspreekpunten

Kerkenraad/kerkenraadsleden
De kerkenraad en de kerkenraadsleden zijn alleen aanspreekpunt voor de (huidige) gemeenteleden, en daarom worden hun gegevens hier niet weergegeven. De gemeenteleden kunnen de betreffende gegevens vinden in het jaarboekje.

Interne Vertrouwenspersonen (IVP-ers)
De IVP-ers zijn het eerste aanspreekpunt voor leden of ex-leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Capelle aan den IJssel Noord die in de gemeente seksueel misbruik (5) (al dan niet (6) in een ambtelijke of andere kerkelijke gezagsrelatie (7)) vermoeden, signaleren of ondervinden (of in het verleden hebben gesignaleerd of ondervonden).

(5) “Onder seksueel misbruik(geweld) wordt verstaan elke situatie waarin iemand gebracht wordt tot het ondergaan of uitvoeren van seksuele activiteit in woorden, gebaren of handelingen of dreiging daartoe, terwijl hij of zij dat niet wenst of niet in staat is daarover te beslissen”

(6) De hulp van de IVP-ers is niet meer beperkt tot situaties waarbij er “een ambtelijke of andere kerkelijk gezagsrelatie” van toepassing is. De IVP-ers zijn nu ook aan te spreken wanneer het situaties betreft tussen leden onderling, in de gezinnen of in andere relaties.

(7) Met het hebben van een functie of gezagsrelatie worden personen bedoeld die een bepaalde macht of bevoegdheid hebben over anderen in bredere zin van het woord (ambtsdrager, commissielid, jeugdleider, voorzitter, enz…)

De IVP-ers hebben als taak eerste opvang te verlenen aan mensen met een dergelijke klacht en zullen de klager van advies dienen.

Het spreekt voor zich dat alle contacten op vertrouwelijke basis plaatsvinden en dat alle te nemen stappen in overleg gebeuren met de klager. Een ieder is vrij in de keuze voor een bepaalde vertrouwenspersoon en kan op verschillende manieren contact zoeken, zowel schriftelijk als per telefoon of e-mail.

De IVP-ers werken volgens de Instructie voor Interne Vertrouwenspersonen (8).
Het trainings- en toerustingsprogramma van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties biedt hun de nodige scholing.
Bij het ontvangen van een signaal, melding of klacht hanteren ze de Meldpunt Misbruik MM-routekaart (9).

In onze gemeente zijn er twee Interne Vertrouwenspersonen:
(mevrouw, zuster) M. Bos-Koster, e-mail: ivp-a@gkv-capelle-noord.nl
(meneer, broeder) Nico van den Dool, tel.: 06-20573505, e-mail: ivp-b@gkv-capelle-noord.nl
Het gezamenlijk e-mailadres is: ivp-ers@gkv-capelle-noord.nl

Downloads
(8) Instructie voor Interne Vertrouwenspersonen
(9) MM-routekaart

Project Veilige Gemeente
Ook initiëren de Interne Vertrouwenspersonen het project Veilige Gemeente. De informatie die daarover beschikbaar komt zal onder andere in het kerkblad worden geplaatst en/of op de website van de kerk.

Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR)
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.
Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Het Meldpunt is een initiatief van o.a. de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Inmiddels zijn ook de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk aangesloten.

Website: www.meldpuntmisbruik.nl
E-mail: info@meldpuntmisbruik.nl
Tel.: 06-81080117 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

Top

GKv Capelle aan den IJssel - Noord