GKv Capelle aan den IJssel Noord

Veilige gemeente

Contact | Beleidsplan | Aanstellingsbeleid | Gedragscode | IVP-ers | Meldpunt


Direct contact

Contact met een vertrouwenspersoon of het Meldpunt SMKR
Wil je (signalen van) seksueel misbruik in onze gemeente melden, wil je jouw verhaal kwijt, of zoek je informatie over dit onderwerp, dan kan je in onze gemeente terecht bij twee Interne Vertrouwenspersonen, zodat je de vertrouwenspersoon kunt kiezen waar jij je het meest veilig bij voelt. Het zijn:
(mevrouw, zuster) Sarine Pilon, tel: 06-54692275, e-mail: ivp-a@gkv-capelle-noord.nl
(meneer, broeder) Nico van den Dool, tel.: 06-20573505, e-mail: ivp-b@gkv-capelle-noord.nl
Het spreekt voor zich dat alle contacten op vertrouwelijke basis plaatsvinden en dat alle te nemen stappen in overleg met jou gebeuren.

Ook kan je terecht bij het:
Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties, tel.: 06-81080117 (ma-vrij 9.00 – 17.00), website: meldpuntmisbruik.nl


Beleidsplan Veilige Gemeente

Als kerkenraad van de GKv Capelle-Noord willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is willen we bestrijden.

We verbinden ons daarom uitdrukkelijk aan de gedragsregels die voor de gemeente zijn geformuleerd. Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend.

Ook binnen kerkelijke relaties komen misbruik en ongewenste omgangsvormen voor. We denken hierbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging.

De kerkenraad van GKv Capelle-Noord vindt het belangrijk dat ieder lid van de gemeente zich veilig voelt en heeft hierop beleid geformuleerd.

Enerzijds is er preventief beleid ontwikkeld op het gebied van veilig gemeentewerk om leden bewust te maken van (on)gewenst gedrag en ter voorkoming van (seksueel) misbruik.

Anderzijds is er beleid ontwikkeld voor opvang en begeleiding bij een melding van grensoverschrijdend gedrag.

In de rol van vertrouwenspersoon komen beide beleidslijnen betreffende seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties samen en worden geborgd.

Hier volgt binnenkort het Beleidsplan Veilige Gemeente GKv Capelle Noord.


Aanstellingsbeleid

De gemeente van de GKv Capelle-Noord vindt het belangrijk om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat we de talenten die wij ontvangen hebben zo goed mogelijk benutten (de juiste man/vrouw op de juiste plaats). Verder geloven wij dat we in een gebroken wereld leven en dat het kwaad niet aan de kerkdeur voorbij gaat. Tenslotte vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt, grenzen gerespecteerd worden en relaties zuiver zijn.

Om hier invulling aan te geven heeft de GKv Capelle-Noord een aantal richtlijnen opgesteld voor het aanstellen van medewerkers.

Hier volgt binnenkort het Aanstellingsbeleid GKv Capelle Noord.


Gedragscode kerkelijk werkers

Als kerkenraad van de GKv Capelle-Noord vinden we het belangrijk dat onze gemeente een veilige omgeving vormt. Met een klimaat waarin mensen zich geestelijk kunnen ontwikkelen en opbloeien. Juist als mensen ook hun kwetsbaarheid durven delen met iemand, krijgen groei en heling meer ruimte. Het vergt een gezamenlijke inspanning om met elkaar zo’n klimaat te creëren en te behouden.

Hier volgt binnenkort de Gedragscode kerkelijk werkers GKv Capelle Noord.


Interne Vertrouwenspersonen (IVP-ers)

Wil je (signalen van) seksueel misbruik in onze gemeente melden, wil je jouw verhaal kwijt, of zoek je informatie over dit onderwerp, dan kan je in onze gemeente terecht bij twee Interne Vertrouwenspersonen, zodat je de vertrouwenspersoon kunt kiezen waar jij je het meest veilig bij voelt. Het zijn:
(mevrouw, zuster) Sarine Pilon, tel: 06-54692275, e-mail: ivp-a@gkv-capelle-noord.nl
(meneer, broeder) Nico van den Dool, tel.: 06-20573505, e-mail: ivp-b@gkv-capelle-noord.nl
Het gezamenlijke e-mailadres is: ivp-ers@gkv-capelle-noord.nl

Waarvoor zijn de IVP-ers
De IVP-ers zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen die misbruik willen melden, hun verhaal kwijt willen of signalen bespreekbaar willen maken. De IVP-ers nemen klachten in behandeling tegen één van de personen die een functie bekleden of hebben bekleed, een gezagsrelatie hebben of hadden, en zich tijdens de uitoefening van de functie schuldig maken of hebben gemaakt aan het plegen van seksueel misbruik.
U leest meer in onderstaand document.

Hoe de IVP-er te werk gaat bij een melding
Bij het ontvangen van een melding werkt de IVP-er volgens een zogenoemde Routekaart: Navigatiedocument voor de Interne Vertrouwens Persoon (IVP)
Dit document is bedoeld ter ondersteuning van het IVP-werk in het geval de IVP-er wordt benaderd in zijn of haar functie. Hier vindt u deze Routekaart.
Het spreekt voor zich dat alle contacten op vertrouwelijke basis plaatsvinden en dat alle te nemen stappen in overleg gebeuren met de melder.

Het werk van de IVP-ers in de gemeente
Ook initiëren de vertrouwenspersonen het project Veilige Gemeente. De informatie die daarover beschikbaar komt zal onder andere in het kerkblad worden geplaatst en/of op de website van de kerk.
Ze kunnen voor het project gebruik maken van het Stappenplan Een Veilige Kerk en het Communicatieplan Veiligheid in de kerk.

Opleiding IVP-ers
Beide IVP-ers hebben een training van 4 dagdelen gevolgd bij het Meldpunt SMKR waarin de volgende onderdelen aan de orde komen:
– De persoon en de positie van de vertrouwenspersoon
– Seksueel misbruik: wat is het en hoe ontstaat het?
– Gespreksvaardigheden, praktische oefeningen en feed back
– Aandacht voor preventie
Om ‘bij de les te blijven’ zullen de IVP-ers op gezette tijden een toerustingsdag bijwonen.

Instructie Interne Vertrouwenspersoon
Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de kerk benoemt de kerkenraad– na overleg met de betrokkene(n) – één (bij voorkeur vrouwelijke) of meer gemeenteleden tot Interne Vertrouwenspersoon (IVP). …
Het takenpakket van de IVP is tweeërlei: Preventie en Eerste aanspreekpunt bij klachten. U leest meer in onderstaande instructie.


Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMRK)

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor.
Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.
Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Website: www.meldpuntmisbruik.nl
E-mail: info@meldpuntmisbruik.nl
Tel.: 06-81080117 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

Het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties

Dit protocol is bedoeld voor kerkenraden, individuele ambtsdragers en andere functionarissen van o.a. de de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) die met mogelijk seksueel misbruik binnen pastorale of kerkelijke gezagsrelaties geconfronteerd worden.
Dit protocol biedt houvast om een weg te vinden in de vaak buitengewoon gevoelige situaties waarin alle betrokkenen terechtkomen.

De inleiding bevat de definitie van misbruik volgens de klachtenregeling, de uitgangspunten op basis waarvanhet protocol is opgezet, de reikwijdte ervan, en uitleg over de manier waarop het protocol is te gebruiken.
Achter in de brochure is een lijst met gebruikte termen te vinden.

Het is aan te raden de lijst met gebruikte termen door te nemen, voordat u het protocol gaat gebruiken.

Veenendaal, (herziene versie) juni 2019

Lees dit en meer in het Het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties, te vinden op meldpuntmisbruik.nl.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord