GKv Capelle aan den IJssel Noord

Jeugdwerk

Introductie | Samen leren | Jeugdcommissie| Groei en bloei je mee | Activiteiten | Giften


Introductie

De kinderen in de gemeente hebben Gods belofte gekregen, maar het is geen automatisme of vanzelfsprekendheid dat ze die in geloof aannemen. Het is een wonder van de Heilige Geest als onze kinderen opnieuw geboren worden, en van harte ‘ja’ zeggen tegen de Here en tegen een leven met en voor Hem! Geloof is een gave van God.

Het is zeker niet iets wat de volwassenen voor elkaar kunnen krijgen. Toch schakelt God die in. Hij geeft hen de taak om zijn kinderen te leren wie Hij voor ons wil zijn en wie wij voor Hem mogen zijn. Door de geloofsopvoeding zoekt de Here het hart van de kinderen en wil hij hen brengen tot vertrouwen en overgave.

De ouders dragen hierbij grote verantwoordelijkheid. Ze beloven bij de doop van hun kind dat ze het zullen voorgaan in het leven met de Here en het de betekenis van de doop zullen leren.

De ouders staan er niet alleen voor. Zij hebben immers met hun kinderen een plek binnen de gemeente. En telkens als er een kind gedoopt wordt, worden alle gemeenteleden opgeroepen om de ouders te steunen door “voorbede en voorbeeld en door daadwerkelijke bereidheid eraan mee te helpen dat dit kind groeit in het geloof, de genade en het kennen van onze Heer Jezus Christus” (doopformulier).

Om vorm te geven aan geloofsopvoeding in de gemeente vinden er diverse activiteiten plaats die samengevat kunnen worden met het woordje Jeugdwerk.


Samen leren in Christus’ gemeente

De onderbouwing van het Jeugdwerk is deels gebaseerd op het stuk Visiedocument Samen Leren.
Samen leren in Christus’ gemeente – Geloofsleren, geloofsopvoeding en geloofsonderwijs.

Dit visiedocument geeft de uitgangspunten en de richting aan van ons gezamenlijke leren en van de opvoeding en het onderwijs aan de kinderen en jongeren. Het is bedoeld als stimulans tot gebed, gesprek, onderlinge betrokkenheid en hulp.

Inhoud
1. De gemeente: iets over de gemeente en over de plek van de kinderen daarin
2. Geloofsleren: over het levenslang leren van de hele gemeente
3. Geloofsopvoeding: over de geloofsopvoeding van de kinderen
4. Geloofsonderwijs: over het kerkelijke geloofsonderwijs, de catechese/catechisatie
5. Tot slot
6. Samenvatting

Dit en meer leest u in het visiedocument. 


Jeugdcommissie

Om vorm te geven aan geloofsopvoeding in de gemeente vinden er diverse activiteiten plaats die samengevat kunnen worden met het woordje Jeugdwerk. De Jeugdcommissie coördineert een groot deel van dat Jeugdwerk.

Veel van het werk van de Jeugdcommissie gebeurt achter de schermen. Om u van dat werk wat mee te geven hierbij twee stukjes die eerder in het kerkblad stonden, over het doel van het jeugdwerk en van diverse activiteiten.

Wat de Jeugdcommissie doet en hoe ze dat doet heeft ze samengevat in een Notitie. Als leidraad daarvoor gebruikt ze de samenvatting visie document tbv de Jeugdcommissie.

Voorzitter: O.E. Visscher-van der Spoel (Emma),
e-mail: oevisscher@gmail.com,
tel.: 06-24890456
Penningmeester: H. Buitenhuis (Hermen)
Lid: K. Mars (Klaas)
Lid: D.E. Slump-Schoonhoven (Ida)


Groei en bloei je mee

Door te groeien kan je bloeien, daar doe je wat voor en dat doe je samen.

Doel
Het doel van Groei en bloei je mee is om de kinderen/jongeren in onze gemeente inzicht te geven in hoe het als gemeente samenleven in z’n werk gaat, in hoe een aantal kerkelijke activiteiten georganiseerd worden en in het werk van de kerkenraad, diaconie en diverse commissie’s.

Door met diverse activiteiten in de gemeente mee te doen krijgen ze er een idee van wat het is om samen gemeente = het lichaam van Christus te zijn en leren ze er iets van hoe je elkaar tot een hand en een voet kan zijn, en wat er voor nodig is om dat te organiseren.

Dit en meer leest u in de beschrijving.

Betrokkenheid Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie dient erop toe te zien dat de Groei en bloei je mee activiteiten georganiseerd worden en dat e.e.a. volgens planning verloopt.


Activiteiten

Jeugdevent
Het Jeugdevent Capelse kerken (CGK, HWS, GKv-Z/W en GKv-N) is bedoeld om de jongeren van deze kerken met elkaar in contact te brengen. Dit doen we door sport, eten en eredienst in een weekend in juni. Aansturing komt in feite vanuit de kerkenraad & stuurgroep. De Jeugdcommissie is betrokken bij de afstemming. Een eigen bijdrage vragen aan de jongeren werpt mogelijk drempels op, het event wordt volledig betaald door de kerk.

Vanuit onze gemeente is Br. C.A. Seldenthuis (Karel) de organisator van het Jeugdevent, tel.: 06-83224618, e-mail: caseldenthuis@gmail.com 


Giften voor het Jeugdwerk

Wilt u een gift overmaken voor het Jeugdwerk, dan kunt u dat doen op:
NL73 INGB 0000 4188 13 t.n.v. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Capelle aan den IJssel-Noord o.v.v. Jeugdcommissie

GKv Capelle aan den IJssel - Noord