GKv Capelle aan den IJssel Noord

Jeugdwerk

Introductie | Samen leren | Activiteiten | Jeugdcommissie | Giften

Introductie

Als gemeente van Jezus Christus leven wij voor onze God die de wereld heeft geschapen en de geschiedenis leidt. Door het geloof geeft God ons, ‘samen en ieder persoonlijk, gemeenschap met de Here Christus, en deel aan al zijn schatten en gaven’ (Heidelbergse Catechismus, antwoord 55).
De kinderen horen er helemaal bij. God gaf hun bij de doop zijn belofte; Hij zoekt hun hart en wil hen tot geloof brengen.

Ouders beloven bij de doop van hun kind dat ze het zullen voorgaan in het leven met de Here en dat ze het de betekenis van de doop zullen leren. En telkens als er een kind gedoopt wordt, worden ook alle gemeenteleden opgeroepen om de ouders door voorbede en voorbeeld te steunen, en om door daadwerkelijke bereidheid eraan mee te helpen dat dit kind groeit in het geloof, de genade en het kennen van onze Heer Jezus Christus (zie het doopformulier).

Als God het geeft, zullen de jongeren komen tot een persoonlijk en overtuigd belijden en tot de liefdevolle bereidheid om ‘hun gaven te gebruiken in dienst van God en hun broers en zussen’. (Heidelbergse Catechismus, vr 55). Dan zullen ze ook zelfstandig de plek aanvaarden die God hun gegeven heeft in de gemeente. Dit en meer kunt u lezen in het

Samen leren

Het visiedocument ‘Samen leren in Christus’ gemeente – Geloofsleren, geloofsopvoeding en geloofsonderwijs’ verwoordt de uitgangspunten en geeft de richting aan van ons gezamenlijke leren als gemeente en van de opvoeding en het onderwijs aan de kinderen en jongeren. Het is bedoeld als stimulans tot gebed, gesprek, onderlinge betrokkenheid en hulp.

Inhoud

  1. De gemeente: iets over de gemeente en over de plek van de kinderen daarin
  2. Geloofsleren: over het levenslang leren van de hele gemeente
  3. Geloofsopvoeding: over de geloofsopvoeding van de kinderen
  4. Geloofsonderwijs: over het kerkelijke geloofsonderwijs, de catechese/catechisatie
  5. Tot slot
  6. Samenvatting

Download pdf

Activiteiten voor de jeugd

Kerkdiensten
Net als de volwassenen bezoeken de kinderen de zondagse kerkdiensten. De jongere kinderen krijgen bij de ochtenddiensten een verwerkingsblad. Voor de allerjongsten is er ’s ochtends een crèche. Er wordt een psalmenrooster opgesteld dat in het kerkblad gepubliceerd wordt. Wekelijks leren de kinderen en de andere gemeenteleden thuis de psalm (soms een ander lied) die aan de beurt is. Aan het begin van de ochtenddienst wordt deze psalm in de kerk gezongen. Als er na de kerkdienst preekbespreking is voor de volwassenen en de oudere jeugd is er voor de kinderen tot en met de basisschoolleeftijd een eigen activiteit.

(Pre-)Catechisatie
De kerkenraad verzorgt de wekelijkse catechisatie. Voor de kinderen van 10 en 11 jaar is er pre-catechisatie. Het is de bedoeling dat de kinderen de grote lijnen van de Bijbel leren kennen en er vertrouwd mee raken. De jongeren van 12 jaar en ouder leren tijdens hun wekelijke catechisatie de kern van geloof, gebod en gebed kennen, met name (maar niet alleen) aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Jeugdvereniging
Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er jeugdvereniging. De 12–15 jarigen komen eens per twee weken onder leiding van volwassenen bij elkaar. Ze bespreken bijbelgedeelten om hun kennis van en vertrouwdheid met de Bijbel te vergroten. Ook kunnen er belangrijke thema’s aan de orde komen. En natuurlijk is er ruimte en tijd voor gezelligheid.

De jongeren van 15 jaar en ouder organiseren zelf hun tweewekelijkse jeugdvereniging. Ze nodigen af en toe andere gemeenteleden uit om daaraan mee te doen. Om hun vertrouwdheid met Gods Woord nog verder te verdiepen bespreken ook zij bijbelgedeelten. Daarnaast denken ze na over belangrijke thema’s.

Diversen
Om de onderlinge contacten te stimuleren en om de jongeren te laten ‘ingroeien’ in de gemeente is er een scala aan activiteiten mogelijk, zoals: voorlichtende activiteiten door kerkenraad en diakonie; ouderen-jongerendiner; het verzorgen van (kerst)attenties voor de ouderen; spelletjesmiddagen of -avonden; uitjes en een meerdaags kamp. Samen met andere Capelse kerken is er een aantal malen een jeugdevent georganiseerd.

Betrokkenheid ouders en gemeenteleden
Jaarlijks wordt aan het begin van het verenigingsseizoen een openingsavond gehouden voor de hele gemeente. Ook is er iedere jaar een toerustingsavond voor de ouders.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft de taak de activiteiten te coördineren. Ze draagt zorg voor voldoende middelen en mensen en ziet erop toe dat de activiteiten daadwerkelijk en volgens planning plaatsvinden. De jeugdcommissie is te bereiken via jeugdcommissie@gkv-capelle-noord.nl.

Giften voor het Jeugdwerk

Wilt u een gift overmaken voor het Jeugdwerk, dan kunt u dat doen op: NL73 INGB 0000 4188 13 t.n.v. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Capelle aan den IJssel-Noord o.v.v. Jeugdcommissie.

GKv Capelle aan den IJssel - Noord